Vedtægter & Regler

Vedtægter og Regler

 

Love, vedtægter og Regler for

TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET

I DANMARK

 

Stiftet 8. oktober 1971.

Februar 2012

 

side 1

 

Indeks

Vedtægter

side

3 §1 – Navn og hjemsted

3 §2 – Formål

3 §3 – Medlemskab

3 §4 – Anmodning om medlemskab

4 §5 – Medlemmernes rettigheder

4 §6 – Medlemmernes pligter

4 §7 – Medlemskabets ophør

5 §8 – Samarbejde med andre foreninger

5 §9 – Organisation

5 §10 – Bestyrelse

6 §11 – Generalforsamlingen

7 §12 – Kommissioner og udvalg

7 §13 – Kontingent og gebyrer

7 §14 – Regnskab

7 §15 – Foreningens ophør

 

8 1. Regler for optagelse i Trakehner-Avlsforbundets stambog

8 2. Registrering

8 3. Bedømmelsesregler generelt

9 4. Følbedømmelsesregler

9 5. Hoppekåringsregler

12 6. Afprøvning af ungheste (3 og 4-års hopper og vallakker)

12 7. Hingstekåringsregler

14 8. Habilitetskrav

14 9. Aktivitetsudvalg

15 10. Retningslinier for avlsledelsen

 

side 2

 

 

Vedtægter

§1 – Navn og hjemsted

Stk 1. Foreningens navn er: TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK

(TAF)

Stk 2. Foreningens adresse er: Formandens adresse eller Forbunds-

sekretærens adresse.

Stk 3. Foreningens bomærke er Trakehnermærket, jf. samarbejdsaftalen

med Trakehner Verband i Tyskland og symboliseres således:

 

§2 – Formål

Stk 1. Formålet med foreningen er at bevare og fremme den rene

Trakehnerhesteavl i Danmark ved:

1. at fremme kendskab til og værdsættelse af Trakehnerheste

2. at samle, registrere, bedømme, selektere og afprøve

Trakehnerheste

3. at øge medlemmernes kundskaber i hesteavl og støtte deres

avlsarbejde, herunder at fremme dyrevelfærd.

§3 – Medlemskab

Stk 1. Aktivt medlem kan alle blive, som er ejere af en hest af godkendt

Trakehnerafstamning.

Stk 1a. Familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere, hvor én

af parterne opfylder betingelserne i pkt. 1.

Stk 2. Passivt medlem kan enhver person blive, som ikke opfylder

betingelserne for aktivt medlemskab, men som er interesseret i

Trakehnerheste og i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

Stk 3. Æresmedlemmer kan personer blive, som af generalforsamlingen

bliver valgt pga. særlig fortjeneste.

§4 – Anmodning om medlemskab

Stk 1. Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens

formand, et af bestyrelsens medlemmer eller til foreningens

sekretariat.

Stk 2. Anmoder man om medlemskab, er man forpligtet til at give

foreningen alle oplysninger som har relationer til eventuelt

medlemskab.

Stk 3. Bestyrelsen eller generalforsamlingen er berettiget til at afvise

ansøgninger om medlemskab.

 

side 3

 

 

§5 – Medlemmernes rettigheder

Stk 1. Alle aktive medlemmer har stemmeret og er ligeberettigede.

Stk 2. Alle medlemmer kan rette ansøgning eller forespørgsler til

generalforsamlingen.

Stk 3. Ethvert aktivt medlem kan vælges til formand eller bestyrelses-

medlem. Et passivt medlem kan blive medlem / vælges ind i en

kommission.

Stk 4. Passive medlemmer har ingen stemmeret, men har dog ret til at

overvære generalforsamlingen og til at

rette henvendelser og forespørgsler til generalforsamlingen.

Stk 5. Retten til at benytte forbundets bomærke tilkommer kun forbundets

medlemmer.

§6 – Medlemmernes pligter

Stk 1. Medlemmerne er forpligtet til at respektere foreningens vedtægter

og beslutninger, herunder regler for registrering og optagelse i

stambogen.

Stk 2. Medlemmerne er forpligtet til at følge henstillinger fra

generalforsamlingen.

Stk 3. Medlemmerne er forpligtet til at betale kontingent og andre afgifter,

som besluttes af generalforsamlingen.

Stk 4. Medlemmerne er forpligtet til at forsyne TAF med alle oplysninger,

som er nødvendige for forbundets virke, eller som er i

Trakehneravlens interesse. Medlemmet overfører ved indmeldelsen

i TAF sin ret til alle data på medlemmets Trakehnerheste til TAF,

således at TAF ejer disse data og kan benytte disse data i

forbundets interesse. Dette indebærer også, at TAF kan

offentliggøre ejerskab for hestene i stambøger og på alle databaser

over heste, med mindre medlemmet skriftligt meddeler TAF, at

ejerskab ikke må offentliggøres. Bestemmelserne vedr. ejerskab

gælder også for allerede registrerede heste i TAF.

§7 – Medlemskabets ophør

Stk 1. Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab til 31. december og

opsigelsen skal indgives senest 31.oktober. Opsigelsen skal skriftligt

rettes til foreningens formand eller til sekretariatet.

Stk 2. Et aktivt medlemskab overføres til passivt medlemskab, hvis

medlemmet ikke længere er ejer af en hest af godkendt

Trakehnerafstamning, med mindre medlemmet har opsagt sit

medlemskab. Hvis et medlem af bestyrelsen af samme årsag burde

overføres til passivt medlem, beholder dette medlem sin plads i

bestyrelsen indtil medlemmets valgperiode er endt.

Stk 3. Et medlem kan ekskluderes af følgende grunde:

a) Grov tilsidesættelse af foreningens vedtægter, beslutninger eller

henstillinger,

b) Undladelse af indbetaling af kontingent eller andre afgifter på trods

af skriftlige henvendelser fra foreningen.

c) Modarbejdelse af foreningens formål.

Stk 4. Et medlem som ekskluderes, kan rette skriftlig protest til

generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

Stk 5. Ophør af et medlemskab frigør ikke for endnu bestående forpligtelser

over for foreningen.

Stk.6. Ekskluderet medlem kan ikke genoptages i forbundet, før forbundets

tilgodehavende hos dette medlem er betalt.

 

side 4

 

 

§8 – Samarbejde med andre foreninger

Stk 1. TAF kan søge samarbejde med andre avlsforbund, dog må et sådant

samarbejde ikke på nogen måde berøre TAF’s formål, ånd og

selvstændighed.

Stk 2. Bestyrelsen alene og/eller i samarbejde med faglige kommissioner

varetager samarbejdet og forbindelsen mellem TAF og andre forbund.

Stk 3. TAF kan optage aktive og passive medlemmer fra andre lande under

samme betingelser som danske

medlemmer, dog under den forudsætning, at optagelse af

udenlandske medlemmer ikke går imod TAF’s interesser.

§9 – Organisation

Stk 1. TAF administreres af følgende:

1. Generalforsamling

2. Bestyrelse

Stk 2. Ved hvert møde skal der føres protokol (mødereferat), som

undertegnes af formanden.

Stk 3. Bestyrelsen udfører sit arbejde uden vederlag. Dog kan bestyrelsen

ansætte medarbejdere, som er lønnede. Udgifter bliver godtgjort af

foreningen efter bilag.

§10 – Bestyrelse

Stk 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges

af generalforsamlingen blandt de aktive medlemmer. Bestyrelsen

konstituerer sig selv.

Stk 2. Bestyrelsen vælges for 3 år, således at der hvert år afgår hhv. 1 og

2 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg er

muligt.

Stk 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder den

suppleant, der opnåede flest stemmer ved sidste valg. Denne

suppleant sidder indtil førstkommende ordinære generalforsamling,

hvor der vælges et nyt medlem, der sidder det fratrædende

bestyrelsesmedlems valgperiode ud.

Stk 4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal afholdes, såfremt

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Stk 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er

til stede. Afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 6. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af forbundet. Forbundet

tegnes af formanden eller i dennes fravær, af et af bestyrelsen

bemyndiget medlem af bestyrelsen. Der kan gives sædvanlig post-

og bankfuldmagt til ét medlem af bestyrelsen og/eller

forbundssekretæren.

Stk 7. Bestyrelsen skal gennemføre alle på generalforsamlingen trufne

beslutninger.

Stk 8. Ved afgørende sager, der skal forelægges generalforsamlingen,

men som f.eks. af tidsmæssige grunde ikke kan behandles, kan

bestyrelsen handle på egen hånd. Bestyrelsen skal dog forelægge

sagen ved næstfølgende generalforsamling.

Stk. 9. Bestyrelsen har tavshedspligt mht. § 6 stk. 4. Tavshedspligten

gælder også efter udtrædelse af bestyrelsen.

 

side 5

 

 

Stk. 10. Bestyrelsen kan indlede samarbejde med et æresmedlem af

foreningen, der kan fungere som konsulent for bestyrelsen.

Stk. 11. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med faglig kommission

(avlsledelse/kåringskommission) kåringsregler og andre i

forbindelse med avlen nødvendige formaliteter.

§ 11 – Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes, af en af denne valgt dirigent, der

ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af

februar måned, på det af bestyrelsen besluttede sted.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens

beslutning eller efter begæring af mindst 10 % af forbundets

aktive medlemmer, senest 4 uger efter begæring herom er

indgivet til formanden.

Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst

3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Såfremt

der er forslag om forhøjelse afkontingenter og / eller vedtægts-

ændringer eller foreningens ophør, skal dette være særligt

fremhævet, og evt. forslag til vedtægtsændringer skal

medsendes indkaldelsen.

Stk. 6. Forslag fra medlemmer, som skal behandles på den ordinære

generalforsamling, skal være bestyrelsen ihænde senest 2

uger før generalforsamlingen finder sted.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af

tilstedeværende medlemmer. Hvert aktivt medlem har én

stemme, familiemedlemskab 2 stemmer, interessentskaber og

selskaber har kun én stemme.Stemmeafgivning kan ikke ske

ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog

kræver vedtægtsændringer og foreningens ophør ¾ majoritet

blandt de fremmødte medlemmer, jf. § 15.

Stk. 8. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre nogen ønsker

anden form for afstemning. Afstemning om valg af bestyrelses-

medlemmer skal dog ske skriftligt.

Stk. 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af årsberetning

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Stk. 10. Generalforsamlingen skal varetage TAF’s formål og aktiviteter

iht. foreningens vedtægter.

 

side 6

 

 

§ 12 – Kommissioner og udvalg

Stk. 1. Kommissioner og udvalg til særlige opgaver udpeges og vælges af

bestyrelsen, som også kan afslutte kommissionens/udvalgets virke

eller tidsbegrænse den. Dannelse eller opløsning af en kommission

skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2. Kommissionens og udvalgets formand skal informere bestyrelsen

om sin aktivitet, ved at sende mødereferater til bestyrelsen.

Kommissionens og udvalgets formand er ansvarlig for

kommissionens virke og information til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er pligtig til at informere generalforsamlingen om

kommissionens virke.

Stk. 4. Afgørelser i en kommission træffes med en enkelt stemmes

majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13 – Kontingent og gebyrer

Stk. 1. Kontingentets størrelse bliver foreslået af bestyrelsen (kassereren)

og godkendt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent og gebyrer betales efter skriftlig anmodning

(opkrævning).

Stk. 3. Kontingent skal betales for hele forretningsåret, i hvilket et

medlemskab begynder eller ender.

Stk. 4. Bestyrelsen har ret til, under ganske særlige forhold, at

formindske, udsætte eller frigøre et medlem for kontingent eller

gebyrer. Det samme gælder for eventuelle andre afgifter.

Stk. 5. Andre afgifter, der måtte pålægges medlemmerne, skal

godkendes af generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.

§ 14 – Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Bestyrelsen

(kassereren) sørger for udfærdigelse af regnskab, der revideres

af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for ét år ad

gangen.

Stk. 2. Årsregnskab skal forelægges den årlige generalforsamling til

godkendelse.

§ 15 – Foreningens ophør

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes af

generalforsamlingen med ¾ majoritet blandt de fremmødte

medlemmer.

Stk. 2. Beslutningen skal, for at have gyldighed, konfirmeres på en

ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med ¾ majoritet

blandt de her fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal være i

overensstemmelse med § 11 stk. 4.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer samtidig med simpel majoritet

beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

 

side 7

 

Trakehner-Avlsforbundet, som er en EU-anerkendt avlsorganisation, optræder i alle spørgsmål vedrørende stambogsføring som juridisk

person, jf. Landbrugsministeriets godkendelse af 22. december 1994.

Stambogskontoret under Landsudvalget for Hesteavl forestår, efter

aftale med Trakehner-Avlsforbundet, den løbende registrering og stambogsføring.

Alle indberettede oplysninger tilhører Trakehner- Avlsforbundet i

Danmark.Regler for optagelse i stambog, registrering, kåring, følbedømmelse, materialprøver og andre bestemmelser.

 

1. Regler for optagelse i Trakehner-Avlsforbundets stambog

1) Trakehner-Avlsforbundets stambog er en lukket stambog. Dette

indebærer, at dyr, hvis forældre i forvejen er optaget i stambogen,

kan registreres og kåres.

For at sikre blodfornyelse kan:

a) Dyr af racerne xx, ox, sh og AA afstamning optages i stambogen

i et specielt register, når de tænkes anvendt til forædling

b) Dyr registreret i andre avlsforbund, og hvis blodlinier på moder

og fader side kan føres direkte tilbage til anerkendte stambøger

inden for Trakehneravlen, kan optages i stambogen.

c) Dyr optaget i stambogen hos et Trakehner avlsforbund tilsluttet

det internationale samarbejde kan optages i stambogen

2. Registrering.

1) Alle heste med godkendt Trakehnerafstamning kan registreres i

Trakehner-Avlsforbundets stambog.

2) For at hopper og hingste kan kåres er medlemskab obligatorisk.

Medlemskab er ikke obligatorisk i

forbindelse med registrering af føl.

3) Medlemmet er forpligtet til at overholde regler for stambogsføring.

4) Medlemmet er forpligtet til at overholde TAF’s regler for navngivning

af Trakehnerheste. Navnet skal have samme begyndelsesbogstav

som moderen, ud fra hoppefamiliens gamle fornavne. Der må

ikke anvendes samme navn til flere føl af samme årgang fra samme

medlem. Evt. stednavn kan efterstilles fornavnet såfremt det samlede

navn er på maksimalt 2 x 18 karakterer. Såfremt hestens navn ikke

følger navnereglerne er TAF bemyndiget til at foretage navneændring

for medlemmets regning.

3. Bedømmelsesregler generelt.

1) Der oprettes centrale kåringspladser til forbesigtigelse af hingste,

ordinær kåring af hingste og

hopper samt til bedømmelse af føl. Ligeledes oprettes centrale

kåringspladser til efterbedømmelse.

2) Hjemmebedømmelser kan undtagelsesvis foretages mod betaling af

forhøjet gebyr, samt kørselsudgifter, som skal dække omkostningerne

ved disse bedømmelser.

3) Tilmelding til bedømmelser skal ske på TAF`s formularer skriftligt

eller elektronisk via hjemmesiden. Betaling skal ske samtidigt med

tilmelding og betalingen er forudsætning for tilmeldingens gyldighed.

side 8

 

 

4. Følbedømmelsesregler.

1) Den obligatoriske følbedømmelse har til formål at vejlede avleren

samt give avlsledelsen mulighed for at bedømme en hoppe eller

hingst’s værdi for avlen.

2) Føllene bedømmes med 7 karakterer efter samme kriterier som

hopperne, dvs.: Type, Krop, Fundament, Skridt, Trav, Galop,

Helhedsindtryk. Karaktererne suppleres med en beskrivelse af føllet.

5. Hoppekåringsregler.

1) Hopperne fremstilles normalt til kåring som 3-årige. 4-års og ældre

hopper fremstilles i hold for sig.

Kun de 3-årige hopper indgår i bedømmelsen til Årets hoppe.

Efterbedømte hopper indgår uanset alder ikke i bedømmelsen til

Årets hoppe.

2) De måles på stang og pibe.

3) Hopperne vises i skridt og trav for hånd på fast bund. Herefter i skridt

og trav for hånd på trekantsbane, samt løse på blød bund.

4) Hopperne bedømmes efter Trakehnersystemet med 7 karakterer (fra

1995) fra 1 til 10.

Karakterer gives således:

Type Krop Fundament Skridt Trav Galop Helhedsindtryk

Eks: 9 7 6 ( 6 7 9 ) 8

Bedømmelsesskala:

10 Særdeles god

9 Meget god

8 God

7 Temmelig god

6 Tilfredsstillende

5 Knap tilfredsstillende

4 Mangelfuld

3 Temmelig dårligt

2 Dårligt

1 Meget dårligt

Karaktererne suppleres med en beskrivelse af hoppen.

Trakehnersystemet fra 1994 og tidligere:

Type Bygning Bevægelse Helhedsindtryk

Eks: 9 8 6 / 8 8

side 9

 

 

5) Hovedstambog (HT) – Mindstemål er 158 cm på stang for 3-årige og

160 cm for 4-årige og ældre.

Kun én karakter må være mindre end 6. Opfylder hoppen disse krav,

er den kåret til HT.

6) Stambog (TS) – Her optages hopper, der ikke opfylder kravene til HT

. Hopper med 2 karakterer under 5 afvises.

7) Fuldblodsregister – Hopper af xx, ox, sh og AA afstamning af

tilfredsstillende kvalitet, med en helhedskarakter på minimum 6,

optages i et specielt fuldblodsregister.

8) Genfremstillingsret – Såfremt en hoppe ikke havde de mest optimale

kåringsforhold, eller var syg eller skadet ved fremstillingen, er

genfremstilling mulig. Betingelserne for ændring i kåringsbeskrivelsen

er dog, at den samlede karaktersum forøges med mindst 2 point.

9) Hopper, der ønskes genfremstillet til kåring, skal tilmeldes på normal

vis mod betaling af

sædvanligt gebyr.

10) Præmiehoppe: Præmiehoppestatus kan opnås på følgende kriterier:

 

A) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 54 point

i tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,0 (700) ved TAF´s

stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

B) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53,5 point

i tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,25 (725) ved TAF’s

stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

C) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå 53 point i

tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,5 (750) ved TAF´s

stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

D) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point i

tværsum samt efterfølgende at opnå mindst et af nedenstående

rideresultater (lands- eller distriktsstævner):

a) 7,0 ved kvalifikation til finale i TAF championat

b) kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

c) mindst 60 procent 3 gange i LA1-dressur eller højere klasser

d) mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

e) mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser

E) Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point

i tværsum samt efterfølgende at opnå mindst 7,0 point ved TAF’s

stationsafprøvning eller ndagsafprøvning, samt derefter at opnå

mindst 60% 2 gange i LA1-dressur

eller mindst 60% 1 gang i højere klasser (lands- eller distriktsstævner).

 

 

11) Tildeling af ”R”-status:

Hopper tildeles ”R” efter følgende kriterier:

Optaget i Trakehner-Avlsforbundets Stambog eller Hovedstambog

samt mindst et af nedenstående rideresultater:

A) Bestået stations- eller eendagsafprøvning.

B) Kvalifikation til finale i TAF championat

C) Kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

D) Ved DRF distrikts- eller landsstævner at have opnået:

a) Mindst 60 procent 3 gange i LA 1-dressur eller

højere klasser.

b) Mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

c) Mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser.

 

side 10

 

 

12) Elitehoppe- Elitehoppestambogen er forbeholdt hopper anerkendt af

TAF, med et godt eksteriør, meget gode egenpræstationer og bevist

avlsmæssig formåen.

A) Eksteriør: Grundlag for optagelse i Elitestambogen er et godt

eksteriør.

Hoppen skal være kåret til Hovedstambogen.

B) Avlspræstation:

 

Frugtbarhed: Bedækningsår: Antal føl:

2 2 (min.)

3 2

4 3

mindst 1 hoppe er kåret med helhedskarakter på minimum 7

eller

mindst 1 hingst har opnået avlsgodkendelse

C) Egenpræstation: hoppen skal have opnået mindst 3 placeringer

i M-dressur eller Mspringning

eller L-military ved distrikts- og landsstævner.

eller

mindst 3 stk. afkom registreret i TAF har opnået nedenstående

rideresultater:

bestået en af TAF anerkendt materialprøve eller

endagsafprøvning med en helhedskarakter på

minimum 7,0 (700) eller en delkarakter i spring eller

dressur på minimum 7,5 (750)

eller opnået

Kvalifikation til finale i TAF championat, eller

Kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat,

eller ved distrikts- eller landsstævner af opnå:

Mindst 60 procent 3 gange i LA 4-dressur eller

højere klasser, eller

Mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser,

eller

Mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser.

Under særlige forhold kan avlsledelsen dispensere.

D) Optagelsen i elitestambogen sker efter ejers skriftlige

anmodning, eller efter indstilling fra avlsledelsen.

 

side 11

 

 

6. Afprøvning af ungheste (3 årige og ældre hopper og vallakker)

1) Materialprøven for hopper har en varighed af ca. 30 dage på station,

og resultatet vil blive påført hoppens staldblad.

2) Indmønstring: Træningsleder og forbundsrepræsentant gennemgår

sammen med ejeren hoppen med

henblik på en registrering af eventuelle skader og andre bemærkninger.

3) Forberedelse: hestene skal møde let tilredet.

4) Hestene skal møde med grime, trense og sadelunderlag forsynet med

forbundslogo.

5) Betaling af prøven sker gennem forbundet og skal være sket senest

på indsyningsdagen.

6) Bedømmelsen: Træningsleder giver karakter for karakteregenskaber

(interiør), løsspringning, gangarter, ridelighed m.v. På prøvedagen vil

der være et dommerpanel på 2 personer, der giver karakterer for

løsspringning og gangarter, samt en fremmedrytter, der giver karakter

for ridelighed.

Resultatet gøres op i en Totalkarakter og en samlet placering, og der

vil blive udstedt et materialprøvecertifikat.

7) Vægtning af karaktererne ved materialprøven.

Stationsafprøvning:

Træningsleder Fremmedrytter Dommere I alt

Interiør 15% 15%

Gangarter 15% 15% 30%

Ridelighed 15% 15% 5% 35%

Løsspringning 10% 10% 20%

I alt 55% 15% 30 100%

8) Endagsprøve: hestene løsspringes og vises derefter under sadel,

først af egen rytter og derefter af en fremmedrytter.

9) Bedømmelsen: der vil være et dommerpanel på 2 personer, der giver

karakterer for løsspringning, gangarter og kapacitet, samt en

fremmedrytter, der giver karakterer for ridelighed og kapacitet.

Resultatet gøres op i en totalkarakter og en samlet placering og der

bliver udstedt et endagsprøvecertifikat.

10) Vægtning af karaktererne ved endagsprøven:

Endagsprøve:

Fremmedrytter Dommere I alt

Gangarter 39% 39%

Ridelighed 25% 15% 40%

Løsspringning 21% 21%

I alt 25% 75% 100%

Prøven betragtes som bestået, hvis hoppen opnår slutkarakteren 6

eller derover.

 

side 12

 

7. Hingstekåringsregler

1) Hingstene fremstilles normalt til kåring som 2½- til 3-årige.

2) De måles på stang og pibe.

3) De vises i skridt og trav for hånd på henholdsvis fast og blød bund

og herefter løse på blød bund samt i løsspringning. 4-årige og ældre

hingste vises derudover under rytter på dommernes kommando.

4) Det kræves, udover tilfredsstillende eksteriør og gode bevægelser,

at hingsten er af anerkendt trakehnerafstamning, og at hingstens

afstamning (blodlinier) skønnes værdifulde for avlen.

5) Hingsten kan opnå bedækningstilladelse eller afvises.

Opnår hingsten bedækningstilladelse, skal den DNA bestemmes,

afstamningskontrolleres samt veterinærgodkendes af en anerkendt

dyrlæge.

6) Hvis hingsten ved eksteriør-kåring opnår bedækningstilladelse,

gælder denne tilladelse i 1 år.Hingsten skal indenfor bedæknings-

tilladelsens gyldighedsperiode bestå en 30 dages (DEU) / 35 dages

(DK) kombineret test i dressur og springning på en station, der er

anerkendt af Trakehner-Avlsforbundet, for at opnå bedæknings-

tilladelse det følgende år.

7) a) Indenfor bedækningstilladelsens gyldighedsperiode skal

hingsten bestå en 70 dages (DEU)

eller 35 dages (DK) kombineret materialprøve i dressur og

springning på en station, der er anerkendt af Trakehner-

Avlsforbundet.

b) Går hingsten ikke en materialprøve, kan den også kvalificere

sig til en godkendelse gennem resultater i sport.

8) Består hingsten materialprøven, er hingsten endeligt kåret. I modsat

fald bortfalder bedækningstilladelsen.

9) Hingste avlet igennem og kåret hos et Trakehner Forbund tilsluttet

det internationale samarbejde, kan anerkendes af TAF’s bestyrelse

efter indstilling fra avlsledelsen.

10) Hingste af Trakehnerafstamning, der er avlet i andre avlsforbund,

kan anerkendes til brug på TAF-hopper. Anerkendelsen afgøres af

bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.

11) Fuldblodshingste af xx, ox, sh, AA afstamning kan anerkendes til

brug på TAF-hopper på lige fod med Trakehnerhingste. For disse

hingste kræves, at de er kåret i andet Forbund og at de har bevist

løbspræstationer eller ridemæssig præstation eller har en bestået

materialprøve. En sådan anerkendelse kan dog begrænses således

at hingsten kun må bedække TAF-hopper efter avlsledelsens

godkendelse.

12) Trakehner Avlsforbundet kan til enhver tid afkåre en hingst, hvis den

ikke indfrier avlsforventningerne. En sådan afkåring afgøres af

bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.

 

 

side 13

 

 

8. Habilitetskrav

1) Ingen dommer må bedømme egne dyr eller dyr, hvor vedkommende

har økonomiske interesser.

 

9. Aktivitetsudvalg

1) Aktivitetsudvalgene (AU) fungerer under bestyrelsen i Trakehner

Avlsforbundet med direkte reference til denne. AU nedsættes i

lokalområderne, og der vælges en hovedansvarlig (formand),

samt en økonomisk ansvarlig (kasserer). Den hovedansvarlige er

AU’s kontaktperson til bestyrelsen. Senest 2 måneder efter afholdt

ordinær generalforsamling, meddeles TAF’s bestyrelse, hvem man i

lokalområderne har valgt til AU, herunder såvel hovedansvarlig som

økonomisk ansvarlig.

2) AU er økonomisk ansvarlige overfor bestyrelsen. Dog således, at

overskud ved lokale arrangementer m.v. frit kan anvendes af det

lokale AU. AU har ikke lov til at forpligte sig økonomisk ud over det i

det enkelte AU til enhver tid likvide beløb. Ved afholdelse af et evt.

større arrangement, hvor der vil påhvile AU en mulig større

omkostning end udvalget kan udrede af egne midler, skal

arrangementet forelægges TAF’s bestyrelse til godkendelse forinden

afholdelse. Ved afholdelse af større økonomisk belastende

arrangementer, kan AU evt. anmode om tilskud fra forbundet.

3) AU’s regnskaber skal integreres i forbundets regnskab i forbindelse

med årsafslutningen. AU skal således aflægge regnskaber pr. 31.12.

til forbundet hvert år inden d. 15.01. Disse regnskaber integreres i

forbundets samlede regnskab.

4) AU’s opgave er at skabe og gennemføre lokale aktiviteter, f.eks.

kåringer, følskuer, ”åbent hus”-arrangementer, hingstedag o.lign.,

samt skabe og udbygge kontakten mellem medlemmer lokalt –

bl.a. gennem afholdelse af forskellige medlemsarrangementer.

5) AU må ikke uden forudgående aftale med TAF’s bestyrelse lave

arrangementer, hvori indgår heste af ikke ren Trakehnerafstamning.

 

side 14

 

10. Retningslinier for avlsledelsen

Avlsledelsen: Forbundets faglige udvalg

Avlsledelsens organisatoriske placering: Generalforsamling

Bestyrelse

Avlsledelse

Avlsledelsen referer til bestyrelsen

Avlsledelsens arbejdsopgaver:

Rådgiver bestyrelsen i avlsspørgsmål, føre og vejlede forbundets

avlspolitik samt videreudvikle forbundets

avlspolitik, sammen med bestyrelsen.

Udarbejdelse af hingstelister.

Godkende hingste ved forbesigtigelser til hingstekåring.

Uddannelse af dommere.

Udarbejde forbundets avls strategi, til forelæggelse på generalforsamling

til godkendelse.

Vejlede, rådgive forbundets medlemmer i avl.

I samarbejde med bestyrelsen udarbejdes forbundets kåringsregler og

andre i forbindelse med avlen nødvendige formaliteter.

Rådgive bestyrelsen ved dispensationsansøgninger vedr. avl.

Avlsledelsens sammensætning: Avlsledelsen består af 4 medlemmer.

Avlsledelsen udpeges og vælges af bestyrelsen. Dannelse eller opløsning

af avlsledelsen skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Avlsledelsen vælger selv en formand, som er ansvarlig for avlsledelsens

virke og information til bestyrelsen.

Indstillinger til bestyrelsen fra avlsledelsen træffes med en enkelt stemmes

majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skal foreligge referat fra alle møder i Avlsledelsen (der kan evt. trækkes

på forbundssekretæren) Referat sendes til bestyrelsen, efter at alle

medlemmer i avlsledelsen har godkendt det.

Referaterne arkiveres i sekretariatet.

Møder i avlsledelsen indkaldes af formanden, eller en person bemyndiget

af avlsledelsen og skal afholdes

såfremt mindst 2 medlemmer af avlsledelsen ønsker dette.

Avlsledelsen er pligtigt til at følge forbundets vedtægter og love.

 

 

side 15

 

 

Forbundets vedtægter kan downloades på pdf-fil(hvis man vil udskrive det)

via nedenstående link

 

Regler for løsspringning ved hingstekåring og endagsafprøvning af hopper kan ses via nedenstående link

 

Regler for navngivelse af føl kan ses via nedenstående link

 

Regler for udnævnelse af Medaljehopper kan via nedenstående link

 

Taf Sponsorer

Få dit OK kort her - OK giver 6øre til TAF for hver liter du tanker

Tas sponsorer

Nyhedbrev

Tilmeld dig til Trakehneravlsforbundets nyhedsbrev

Klik her

Følg os på Facabook

 

 

Sekretariat

 

 

Pia Prom

Nordfeldvej 52B

4780 Stege

 

Tlf: 55813290

pia@trakehner.dk